Chuyển nhượng: Livramento, Chelsea đến Southampton Chuyển nhượng: Livramento rời Chelsea đến Southampton
Th8 2